Artikel 1.Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Interimage: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Interimage B.V. gevestigd aan de Golf van
Biskaje 7a/b te Woerden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 30085971;
b. wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor
wie Interimage een aanbieding doet of een leverantie of een prestatie verricht;
c. consument: de wederpartij, zijnde een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of
bedrijf;
d. overeenkomst: de overeenkomst tussen Interimage en de wederpartij;
e. website: de website www.interimage.com waar producten besteld kunnen worden bij Interimage.

 

Artikel 2.Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, transactie en iedere overeenkomst tussen
Interimage en de wederpartij, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken. Deze
voorwaarden zijn eveneens van toepassing op volgende aanbiedingen, offertes, transacties en overeenkomsten
uitgebracht aan, respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
2.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of
vernietigde bepalingen zullen door Interimage vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Indien Interimage niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Interimage in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.5. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan
steeds bepalend.
2.6. Interimage heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 3.Aanbod en offertes
3.1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Interimage zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld in de aanbieding/offerte.
Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat de aanbieding na deze
termijn is komen te vervallen.
3.2. Alle bij aanbieding verstrekte afbeeldingen, catalogi, schetsen, tekeningen en verdere gegevens zoals maten,
gewichten en hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks
uitdrukkelijk wordt bevestigd.
3.3. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes, publicaties, overeenkomsten of emailberichten van Interimage binden Interimage niet.
3.4. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan gewijzigd worden.
3.5. Interimage heeft het recht te bepalen dat producten slechts in bepaalde minimale hoeveelheden besteld kunnen
worden.

 

Artikel 4.Website
4.1. Interimage garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen
worden verbeterd.
4.2. Interimage is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

 

Artikel 5.Gebruiksvoorwaarden
5.1. Bij gebruik van de website dient de wederpartij zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en
zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
5.2. Het is de wederpartij niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
5.3. Het is de wederpartij niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste
werking van computersystemen van Interimage of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere
gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

 

Artikel 6.Totstandkoming van de overeenkomst
6.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de wederpartij:
a. de offerte of de overeenkomst heeft ondertekend en aan Interimage heeft geretourneerd; of
b. het aanbod van Interimage schriftelijk, via de fax, via de e-mail of mondeling heeft aanvaard; of
c. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen.
6.2. De wederpartij kan pas een bestelling via de website plaatsen nadat de wederpartij heeft aangeklikt dat hij
akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
6.3. Onverwijld nadat de bestelling via de website is geplaatst, stuurt Interimage de wederpartij een bevestiging van
de bestelling via de e-mail.

 

Artikel 7.Ontwerpen, tekeningen, modellen en andere gegevens
7.1. Het is de wederpartij niet toegestaan om gebruik te maken van de door Interimage verstrekte ontwerpen,
tekeningen, modellen en andere gegevens, zolang zulks niet uitdrukkelijk blijkt uit een tussen partijen tot stand
gekomen overeenkomst. Ondanks verstrekking van ontwerpen, tekeningen, modellen en andere gegevens,
blijven de (intellectuele) eigendomsrechten bij Interimage als niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2. Indien de wederpartij aan Interimage opdracht geeft om te presteren op basis van de door de wederpartij
verstrekte tekeningen, berekeningen, aanwijzingen of andere gegevens, dan staat de wederpartij ervoor in dat de
door Interimage te verrichten prestatie, redelijkerwijs mogelijk is op basis van deze tekeningen, berekeningen,
aanwijzingen of andere gegevens.
7.3. Adviezen van Interimage met betrekking tot het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met de door
Interimage te leveren zaken of te verrichten diensten zijn vrijblijvend.

 

Artikel 8.Onderzoek naar het bestaan van rechten
8.1. Tot de overeenkomst behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten,
tekening- of modelbescherming, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor
onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de wederpartij.

 

Artikel 9.Levertijd en levering
9.1. Opgegeven levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn,
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen. Bij een niet tijdige aflevering, dient de
wederpartij Interimage schriftelijk in gebreke te stellen.
9.2. De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor de uitvoering van de verplichtingen
noodzakelijke gegevens aan Interimage ter beschikking zijn gesteld, alle voor deze uitvoering noodzakelijke
vergunningen/formaliteiten door de wederpartij zijn verkregen, vervuld of medegedeeld, en de betaling – indien en
voor zover deze bij de opdracht dient te geschieden-, is ontvangen.
9.3. De levertijd wordt verlengd met de periode gedurende welke de prestatie ingevolge deze voorwaarden en/of de
wet is opgeschort, of gedurende welke door overmacht de nakoming is verhinderd.
9.4. Indien Interimage het product niet binnen 30 dagen nadat de bestelling via de website is geplaatst kan leveren,
dan stelt Interimage de wederpartij daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de consument het recht de
overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de consument een langere leveringstermijn is
overeengekomen. Indien de consument de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Interimage eventueel reeds
betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.
9.5. Levering van de door Interimage te gebruiken materialen geschiedt af-kantoor, werkplaats of magazijn van
Interimage of vanuit een door Interimage nader te bepalen plaats. Dit is niet anders als Interimage voor transport
zorgdraagt. Voor de consument die een bestelling via de website plaatst, geldt dat het risico van het product over
gaat op de consument op het moment dat de consument het product in ontvangst heeft genomen.
9.6. De wederpartij is verplicht om aan de nakoming door Interimage de prestatie noodzakelijke medewerking te
verlenen. Wordt deze medewerking niet gegeven, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van de
wederpartij. Deze medewerking wordt geacht te zijn geweigerd:
a. Wanneer Interimage voor vervoer zorgdraagt, indien de zaken aan de wederpartij ter aflevering zijn
aangeboden, doch aflevering niet mogelijk is;
b. Indien de wederpartij voor vervoer zorgdraagt, wanneer de zaken op de daartoe afgesproken datum niet
door of vanwege haar worden afgehaald.
In deze gevallen geraakt de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. Al de kosten
voortvloeiende uit deze weigering, komen voor rekening van de wederpartij, zulks onverminderd de overige
rechten ter zake van deze tekortkoming. Onder genoemde kosten is uitdrukkelijk ook begrepen een redelijke
vergoeding voor opslag, gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijk tarieven.
9.7. Indien de producten qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. slechts in ondergeschikte mate afwijken
van eerder verstrekte modellen, monsters of voorbeelden dan wel anderszins van hetgeen is overeengekomen,
worden de betreffende producten geacht te voldoen aan de overeenkomst. Interimage wordt in ieder geval
geacht aan haar leveringsverplichtingen te hebben voldaan, indien het gewicht of het aantal van de geleverde
producten niet meer dan 5% afwijkt van hetgeen is overeengekomen.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud ingeval de wederpartij een bedrijf is
10.1. Alle aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Interimage, doch zijn vanaf het moment van
aflevering voor rekening en risico van de wederpartij, totdat alle betalings- en andere verplichtingen die de
wederpartij jegens Interimage heeft met betrekking tot de krachtens overeenkomst geleverde/te leveren zaken,
de verrichte/te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekort schieten in de nakoming,
zijn nagekomen.
10.2. De door Interimage onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken mogen niet door de wederpartij, anders dan
in het kader van een normale bedrijfsuitoefening, worden doorverkocht aan derden. De wederpartij is niet
bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
10.3. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen, is
Interimage gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling afgeleverde zaken waarop een
eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht
hieraan mede te werken op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag. De
wederpartij verleent Interimage reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de
wederpartij in gebruik zijnde ruimtes te (doen) betreden. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd
voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom, verminderd met de
kosten van terugneming en de door Interimage geleden schade.
10.4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is
de wederpartij verplicht Interimage zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
10.5. De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van Interimage:
a. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Interimage;
b. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-,
ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
c. Alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te verpanden aan Interimage op de wijze als die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
d. De vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens haar afnemers bij het doorverkopen van onder
eigendomsvoorbehoud door Interimage geleverde te verpanden aan Interimage op de wijze als die wordt
voorgeschreven in art 3:239 BW;
e. Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Interimage ter
bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen, welke de wederpartij niet
onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 

Artikel 11. Prijzen
11.1. AIle prijzen gelden voor levering af magazijn van Interimage en zijn exclusief BTW. Zij zijn gebaseerd op de ten
tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren, welke dan ook, en luiden telkens in euro’s.
11.2. Aan de consument kenbaar gemaakte prijzen zijn inclusief BTW.
11.3. De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn exclusief BTW. Voordat de wederpartij de bestelling
kan plaatsen wordt de prijs van zijn bestelling inclusief BTW op de website weergegeven.
11.4. Interimage is bevoegd de opgegeven c.q. overeengekomen prijzen op grond van een na de aanbieding c.q. na
de totstandkoming van de overeenkomst opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalende factoren te verhogen,
ook al was deze stijging voorzienbaar.
11.5. Interimage stelt de wederpartij telkens zo spoedig mogelijk in kennis indien en voor zover Interimage gebruik
maakt van het hierboven toegekende recht om prijswijzigingen door te voeren. Bij prijswijzigingen die leiden tot
een verschil met de overeengekomen prijzen van 10% of minder, is de wederpartij niet gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden.
11.6. De consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging plaatsvindt binnen 3
maanden na het sluiten van de overeenkomst binnen 1 maand na de datum van mededeling van de
prijsverhoging.

 

Artikel 12. Meer- en minderwerk
12.1. Het werk omvat alleen datgene dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. De door de wederpartij, na het
verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in uitvoering daarvan, moeten schriftelijk aan
Interimage ter kennis worden gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico
betreffende de inhoud van de wijziging voor rekening van de wederpartij.
12.2. Wijzigingen aangebracht op verzoek van de wederpartij, kunnen tot gevolg hebben dat de levertijd buiten de
schuld van Interimage wordt overschreden.

 

Artikel 13. Uitvoering van de overeenkomst
13.1. Interimage zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren.
13.2. Interimage heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de wederpartij,
derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

 

Artikel 14. Verplichtingen van de wederpartij
14.1. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Interimage aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig en overeenkomstig de door Interimage aangegeven specificaties aan Interimage worden
verstrekt.
14.2. Indien de door de wederpartij aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening
en risico van de wederpartij. Interimage is niet verantwoordelijk voor het door de wederpartij verkeerd opgeven
van een concept, teksten, afbeeldingen e.d. De wederpartij is verantwoordelijk voor de door of namens haar
verstrekte ontwerpen en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door of namens haar verstrekte of
voorgeschreven materialen of hulpmiddelen.
14.3. Het is de wederpartij niet toegestaan Interimage een opdracht te geven tot het vervaardigen van een product dat
inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of
andere intellectuele eigendomsrechten van derden.
14.4. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten en/of afbeeldingen die op het product
weergegeven dienen te worden. Interimage is niet verplicht om te controleren of een in opdracht van de
wederpartij geproduceerd product de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is. Alle kosten die
Interimage heeft moeten maken of alle schade die zij heeft geleden doordat het aan de wederpartij geleverde
product de rechten van een derde schendt of in strijd met de wet is, worden aan de wederpartij in rekening
gebracht. De wederpartij vrijwaart Interimage voor de aanspraken van derden dan wel voor de directe en
indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de verkoop of in het economisch verkeer
brengen van het product dat naar de specificaties van de wederpartij is vervaardigd.

 

Artikel 15. Klachten en reclame
15.1. De wederpartij is gehouden het geleverde bij ontvangst te controleren. Eventuele gebreken aan het geleverde,
welke direct bij ontvangst van de zaken waarneembaar zijn, dienen door de wederpartij onmiddellijk en
gespecificeerd met een duidelijke omschrijving van de klacht, op de vrachtbrief of soortgelijk document te worden
aangetekend. Andere reclames dienen uiterlijk binnen 3 werkdagen na levering van de zaken c.q. 3 dagen nadat
eventuele gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd door de
wederpartij bij Interimage te zijn ingediend.
De consument dient binnen 2 maanden na de ontdekking van het gebrek Interimage van het gebrek op de
hoogte te stellen. Bij gebreke van tijdige reclame, dan wel indien de zaken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt,
bedrukt of anderszins een bewerking hebben ondergaan, gelden de zaken als goedgekeurd en is
aansprakelijkheid daarvoor en daardoor vervallen, tenzij eerst door of bij de verwerking, bedrukking of overige
bewerking het gebrek kan worden geconstateerd, onverminderd de verplichting van de wederpartij om in dat
geval zo spoedig mogelijk te reclameren.
15.2. Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Interimage te zijn ingediend, bij
gebreke waarvan de op die facturen geldende gegevens tussen partijen als juist hebben te gelden.
15.3. Interimage dient in staat te worden gesteld de ingediende klacht te controleren. Indien gebreken worden
geconstateerd, dan zal Interimage hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot maximaal de factuurwaarde
van het geleverde, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen na terug levering daarvan door de wederpartij in
de originele toestand.
15.4. Reclames schorten de (betalings-)verplichtingen van de wederpartij met betrekking tot het eerder geleverde of
het nog te leveren niet op.
15.5. Retourzendingen van het geleverde, kunnen uitsluitend na overleg en met toestemming van Interimage
plaatsvinden, tenzij artikel 17 van toepassing is. Aan een dergelijke toestemming kunnen door de wederpartij
geen rechten van welke aard ook worden ontleend. Retourzendingen dienen franco te geschieden.
15.6. Een gebrek aan een product geeft de wederpartij niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel
uitmaakt, te weigeren of terug te sturen.

 

Artikel 16. Annulering van de overeenkomst door de wederpartij zijnde een bedrijf
16.1. Annulering van de overeenkomst door de wederpartij is alleen mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Interimage. Ingeval van annulering, is de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt
overeengekomen, een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de wederpartij bij de uitvoering van
de overeenkomst had moeten voldoen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50% indien de
annulering geschiedt, terwijl de wederpartij er al van in kennis was gesteld dat de levering of gedeeltelijke
levering, kan geschieden.
16.2. Interimage is steeds gerechtigd om pas in te stemmen met annulering als een hoger percentage (dan
verschuldigd op grond van het voorgaande lid) wordt voldaan ter zake van schadevergoeding. Gedane
aanbetalingen worden verrekend met de te betalen schadevergoeding.

 

Artikel 17. Herroepingsrecht van de consument
17.1. Indien de bestelling via de website geplaatst is, dan heeft de consument het recht gedurende 14 dagen zonder
opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de
consument de gehele bestelling van Interimage heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij
de aflevering van de bestelde producten wordt de consument gewezen op het herroepingsrecht.
17.2. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 17.1 zal de consument zorgvuldig omgaan met
het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is
om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
17.3. Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14
dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Interimage kenbaar te maken. Aan de consument wordt het
“modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de consument kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil
ontbinden.
17.4. Nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen
14 dagen naar Interimage terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs
mogelijk, in de originele verpakking.
17.5. De consument kan ook, zonder eerst Interimage ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn
herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 17.1 terugsturen naar
Interimage. In een dergelijk geval dient de consument het “modelformulier voor herroeping” of een andere
ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te
voegen bij de retourzending.
17.6. Indien de consument op elektronische wijze aan Interimage kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn
herroepingsrecht, dan stuurt Interimage na ontvangst van deze melding de consument een ontvangstbevestiging.
17.7. Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering
gebracht op het bedrag dat Interimage overeenkomstig artikel 17.10 aan de consument terugbetaalt.
17.8. Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband
met het retourneren van het product voor rekening van de consument.
17.9. Het risico van de retourzending rust bij de consument.
17.10. Interimage zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de consument een
beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het
toesturen van de bestelling) restitueren.
17.11. Naar de consument wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het
herroepingsrecht” waarin aan de consument de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.

 

Artikel 18. Uitsluiting van herroepingsrecht
18.1. Het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 17 geldt uitdrukkelijk niet voor de wederpartij zijnde een bedrijf
of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

 

Artikel 19. Overmacht
19.1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die
niet aan Interimage kunnen worden toegerekend.
19.2. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan: oorlog, terrorisme, werkstaking,
bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecte aan machinerieën,
storingen in de levering van energie, verkoopverboden, internetstoring, weersomstandigheden, natuurrampen,
bedrijfsstoring, diefstal en overheidsmaatregelen.
19.3. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van
Interimage.
19.4. In geval van overmacht is Interimage gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de nakoming van de
overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst (partieel) te ontbinden, zonder dat Interimage
aansprakelijk kan zijn voor enige daaruit volgende schade van de wederpartij.
19.5. Indien de overmacht langer dan 6 maanden heeft geduurd of indien vast staat dat de overmacht langer dan 6
maanden zal gaan duren, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst (partieel) te ontbinden. Ook in dat geval
is Interimage niet aansprakelijk voor enige daaruit volgende schade van de wederpartij.

 

Artikel 20. Aansprakelijkheid en verjaring
20.1. Interimage is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade, behoudens en voor zover de
wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Interimage.
20.2. Interimage is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de
bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
20.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de wederpartij kunnen afwijken van de kleuren die het product
werkelijk heeft. Interimage is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
20.4. De wederpartij is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar
aangeleverde gegevens en stukken. Interimage is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is
veroorzaakt doordat de door de wederpartij aangeleverde gegevens, stukken en verstrekte adviezen onjuist en/of
niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de wederpartij gegeven instructies. De wederpartij vrijwaart
Interimage tegen alle aanspraken ter zake.
20.5. Interimage is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door het product door bijvoorbeeld verkeerd of
ondeskundig gebruik of gebruik van het product in strijd met de gebruiksaanwijzing. Het gebruik van het product
is geheel voor eigen risico.
20.6. Interimage is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de
gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
20.7. Interimage is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden op beeldmerken die door Interimage zijn gebruikt op
aangeven van de wederpartij. De wederpartij draagt het risico voor de door haar verstrekte ontwerpen,
tekeningen, modellen en andere gegevens.
20.8. Interimage is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of
stagnatieschade, reputatieschade, opgelegde boetes of andere gevolgschade van de wederpartij.
20.9. Interimage is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid voor schade wordt
uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door deze verzekering van Interimage in het desbetreffende geval wordt
uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt,
wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, aangaande de
levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt.
Voorts zal de totale aansprakelijkheid van Interimage nimmer het bedrag van € 35.000,- per gebeurtenis te boven
gaan.
20.10. Jegens derden reikt de aansprakelijkheid van Interimage nimmer verder dan de aansprakelijkheid van Interimage
jegens de wederpartij. De wederpartij vrijwaart Interimage van iedere aanspraak van een derde ten aanzien van
de door Interimage aan de wederpartij geleverde zaken. In geval de wederpartij consument is, prevaleren de
wettelijke bepalingen boven deze bepalingen voor zover de wettelijke bepalingen de wederpartij een beter recht
geven.
20.11. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op meerwerk.
20.12. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.
20.13. Ingeval van overmacht, zoals o.a. omschreven in artikel 19, is Interimage nimmer aansprakelijk voor welke
schade dan ook.
20.14. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de wederpartij uit welken hoofde ook jegens Interimage
vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de
wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Interimage kan aanwenden, met dien verstande dat voor
de consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

 

Artikel 21. Garantie
21.1. Gedurende één jaar na levering, verleent Interimage aan de wederpartij garantie op de door haar geleverde
zaken/diensten voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Indien Interimage in
overleg met de wederpartij gebruikt materiaal of gebruikte zaken levert, verleent Interimage daarop garantie
gedurende een termijn van drie maanden na levering. De garantie vervalt indien:
a. de gebreken het gevolg zijn van een onoordeelkundig gebruik of andere oorzaken dan van materiaal- en
fabrieksfouten;
b. de wederpartij of een derde zonder toestemming van Interimage reparaties aan het geleverde heeft
verricht;
c. het geleverde niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke
daarvan de gangbare bestemming;
d. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste
materialen;
e. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking.
21.2. Voor alle zaken die Interimage niet zelf vervaardigt, verleent Interimage nooit meer garantie dan door de
leverancier aan Interimage wordt verleend.
21.3. De factuur is het garantiebewijs.
21.4. De wederpartij dient Interimage de mogelijkheid te geven om de garantieclaim te onderzoeken. Het feit dat
Interimage overgaat tot het onderzoeken van een garantieclaim, impliceert niet dat Interimage de garantieclaim
accepteert.
21.5. Indien het product binnen de garantieperiode een gebrek vertoont en de garantieclaim wordt door Interimage
geaccepteerd, dan zal Interimage, naar haar keuze, het product vervangen, het product repareren of een
vervangend onderdeel leveren. De aansprakelijkheid van Interimage is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel
20 is opgenomen.
21.6. Het vervangen of repareren (van onderdelen van) het product verlengt de garantieperiode niet.

 

Artikel 22. Betaling
22.1. Alle facturen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.
22.2. Indien een factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum is voldaan, is de wederpartij, zonder dat er een
sommatie of ingebrekestelling is vereist in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van
Interimage, geadresseerd aan de wederpartij, direct en volledig opeisbaar.
22.3. De wederpartij is vanaf het moment van verzuim over het volledig verschuldigde bedrag een vertragingsrente
verschuldigd gelijk aan 1.5% per maand. De consument is in geval van niet tijdige betaling de wettelijke rente aan
Interimage verschuldigd.
22.4. Interimage kan een aanbetaling verlangen van de wederpartij van ten hoogste 50% van de totaalprijs.
22.5. Door de wederpartij gedane betalingen, strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en
kosten en vervolgens ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de
wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een meer recente factuur.
22.6. Interimage is gerechtigd het stellen van zekerheid door de wederpartij te verlangen.
Deze zekerheid moet zodanig zijn, dat de vordering en de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk
gedekt zijn en dat Interimage daarop ongehinderd en zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Indien
zekerheidsinstelling wordt geweigerd, is Interimage gerechtigd de (verdere) nakoming van haar verplichtingen
jegens de wederpartij op te schorten, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
22.7. Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de
verplichtingen van deze direct opeisbaar zijn.
22.8. Interimage is bevoegd zaken die zij van of namens de wederpartij onder zich heeft, onder zich te houden tot de
wederpartij aan haar verplichtingen uit hoofde van enige met Interimage gesloten overeen komst heeft voldaan.
22.9. De wederpartij is nimmer bevoegd betalingen op te schorten, dan wel te verrekenen of zich te beroepen op
korting, tenzij Interimage haar hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 23. Incasso
23.1. Indien Interimage door het verzuim van de wederpartij genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen
te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvragen, voor rekening van
de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven
bedrag, met een absoluut minimum van € 250,-. De buitengerechtelijke kosten die aan de consument in rekening
worden gebracht worden berekend op basis van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
23.2. Indien Interimage genoodzaakt is een gerechtelijke procedure te voeren, dan is zij gerechtigd de hieraan
verbonden gerechtelijke kosten inclusief redelijke kosten voor rechtsbijstand op de wederpartij te verhalen.

 

Artikel 24. Opschorting en ontbinding
24.1. Interimage is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na
het sluiten van de overeenkomst Interimage ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.
24.2. Interimage is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de
overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
24.3. Voorts is Interimage bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
24.4. Interimage is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten,
indien de wederpartij surseance van betaling verzoekt of deze aan de wederpartij wordt verleend, ingeval de
wederpartij failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de wederpartij niet in staat is
aan haar schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van haar bedrijf, onder curatele wordt
gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
24.5. Indien Interimage tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van
schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
24.6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Interimage op de wederpartij onmiddellijk
opeisbaar. Indien Interimage de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de
wet en overeenkomst.
24.7. Interimage behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 25. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
25.1. Op deze algemene voorwaarden, alle aanbiedingen en alle overeenkomsten waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
25.2. Bevoegd tot kennisneming van het geschil is uitsluitend de Rechtbank in het arrondissement van de
vestigingsplaats van Interimage, onverminderd de bevoegdheid van Interimage om desgewenst de rechter van
de woonplaats van de wederpartij als bevoegd aan te wijzen. De consument heeft 1 maand de tijd nadat
Interimage zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het
geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.